Skip to main content
Projects

DiGroKult

By september 2, 2023februari 15th, 2024No Comments

DiGroKult

In 2022 I had the pleasure of being part of scientific research program that spanned the whole year. Two of the movies made for Bohusläns Museum were selected as the base for the research and compared against a physical visit to the places in the landscape, guided by Christina and Kristina. 

The study was made in collaboration with the non-profit Utopia, Lund University and Bohusläns Museum. 

The result of the study will be published in 2023. Even though the results are not officially yet in, we can already start to optimize the production of the movies by taking the comments into consideration before we start to shoot, pre-optimizing the production instead of adapting it afterwards. This makes the process so much smoother and much more tuned to the different needs at the end user.

The things we have learnt as a production team has really been invaluable and we now know what we guessed, which was that there are no such thing as a Universal Design. People are different and we all appreciate different mediums when taking in new information. No more than ever it’s important to diversify whenever we can. To offer video when it’s possible, audioguides when possible, guided tours, signs, projections and so on. The more layers of sensory choices the more needs we take into consideration.

We have already made five new short films with this study in mind. Hopefully they will be more accessible the better we get at listening to the different needs of our audience. 

Looking forward to putting all this theory into practice.

 

Below you find a little re-cap of the project that we presented at the European Association of Archaeology in Belfast 2023.

Excerpt from the project description

Background information

According to the UN Declaration of Human Rights, cultural life should be accessible to all. Bohusläns Museum has invested in digitalized mediation to make cultural environments accessible to a wide audience. In the film series Places to visit, two cultural historians talk about the cultural environments they visit. The digital initiative, which has been accelerated by the coronavirus pandemic, consists of a collaboration with project partners Utopia and Daniel Lindskog, among others. Places to visit includes 19 digitized visits to different cultural environments. Each film is visually interpreted. Further sites will be depicted.
Staged digital films aim to give users the experience of ”being there”. Individuals’ experiences vary and affect their respective impressions and perceptions of the meaning of the film. More knowledge is needed about how the digitized films can engage and teach especially people with disabilities about the cultural landscape.

Purpose of the project

The project investigates how people with non-normative disabilities experience digitalized site visits in different cultural environments. We collaborate with groups with non-normative visual and cognitive disabilities to evaluate digital mediation. Based on the principles of universal design (UD), we aim to increase access to cultural heritage by improving digital mediation for more target groups. UD is central to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and is thus important for the Swedish Agency for Participation’s mission. The goal is accessible solutions for the diversity of society. The study deals with audio description, staging, editing, music and educational structure in the digital site visits. We ask: How can the content and structure of the films provide conditions for as many people as possible to better understand and engage with cultural environments and cultural heritage?

Objectives

Our concrete goal is to publish and disseminate a report on the results of the study. We address the question, how do people with non-normative visual or cognitive disabilities experience, perceive and engage with the digitized site visits? Focusing mainly on cultural heritage work, the report will show a way towards a more inclusive digital mediation of cultural heritage.
By focusing on the results but also relevant research methods, the report will advocate a path towards universal design of digitized cultural media. The interdisciplinary perspective formed between cognitive semiotics and critical disability studies will highlight the diversity of embodied assumptions and approaches that affect how different people experience and understand digital media.

Bakgrund

Enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter ska kulturlivet vara tillgängligt för alla. Bohusläns Museum har satsat på digitaliserad förmedling för att tillgängliggöra kulturmiljöer för en bred publik. I filmserien Platser att besöka samtalar två kulturhistoriker om de kulturmiljöer de vandrar i. Den digitala satsningen, som har påskyndats av Coronapandemin, består av ett samarbete med bland annat projektpartners Utopia och Daniel Lindskog. Platser att besöka omfattar 19 digitaliserade besök i olika kulturmiljöer. Varje film är syntolkad. Ytterligare platser ska skildras.

Iscensatta digitala filmer ämnar att ge brukaren upplevelser av “att vara där.” Individers upplevelser varierar och påverkar respektive intryck och uppfattning om filmens betydelse. Mer kunskap behövs om hur de digitaliserade filmerna kan engagera och lära i synnerhet människor med funktionsvariationer om kulturlandskapet.

Syfte

Projektet undersöker hur människor med normbrytande funktionsvariationer upplever digitaliserade platsbesök i olika kulturmiljöer. Vi samarbetar med grupper med normbrytande syn- och kognitiva funktionsvariationer för att utvärdera digital förmedling. Utifrån principerna av universell utformning (UU) syftar vi till att öka tillgång till kulturarv genom att förbättra digital förmedling för fler målgrupper. UU är central för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsvariationer och är därmed viktig för Myndigheten för delaktighets uppdrag. Målet är tillgängliga lösningar för samhällets mångfald. Studien tar upp syntolkning, iscensättning, klippning, musik och pedagogisk uppbyggnad i de digitala platsbesöken. Vi frågar: Hur kan filmernas innehåll och struktur ge förutsättningar för att så många som möjligt bättre kan förstå och engagera sig i kulturmiljöer och kulturarv?

Mål

Vårt konkreta mål är att publicera och sprida en rapport om studiens resultat. Vi tar upp frågan, hur upplever, uppfattar och engagerar sig människor med normbrytande syn- eller kognitiva funktionsvariationer de digitaliserade platsbesöken? Med inriktning främst på kulturarmiljöarbete ska rapporten visa en väg mot en mer inkluderande digital förmedling om kulturarv.

Genom att sätta fokus på resultaten men även relevanta forskningsmetoder ska rapporten förespråka en väg mot universell utformning av digitaliserade kulturmedia. Det tvärvetenskapliga perspektivet som bildas mellan kognitiv semiotik och kritiska funktionshindersstudier ska belysa mångfalden i förkroppsligade förutsättningar och förhållningssätt, vilka påverkar hur olika personer upplever och begriper digitala media.

Hagadösen, Bohuslän – Sweden